The company’s CRM customer relationship management system project started construction

Projekti i sistemit të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët CRM i kompanisë filloi ndërtimin

导语图
Prezantimi
Më 6 janar, takimi fillestar i projektit të sistemit të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët CRM i kompanisë u mbajt në sallën e konferencave në katin e tretë.Qi Dashan, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i kompanisë, mori pjesë dhe mbajti një fjalim.
news40
vendi i takimit
Qi Dashan dëgjoi me vëmendje raportin mbi metodat dhe metodat e zbatimit të projektit, pohoi plotësisht planin e zbatimit të projektit dhe parashtroi katër kërkesa për zbatimin e projektit.Së pari, ne duhet të rrisim ndërgjegjësimin dhe t'i kushtojmë rëndësi të madhe.Punonjësit e kompanisë duhet t'i kushtojnë rëndësi të madhe zbatimit të sistemit CRM, të mësojnë dhe zotërojnë në mënyrë aktive sisteme të reja, modele dhe mjete të reja, të fuqizohen përmes metodave dixhitale dhe të informatizimit, të përmirësojnë në mënyrë efektive aftësitë e biznesit dhe nivelet e shërbimit, dhe të përdorin më shumë vlera dhe klientët me besnikëri të lartë.Sigurimi i rritjes së shpejtë të performancës operative të kompanisë.Së dyti, ne duhet të qartësojmë ndarjen e punës dhe të përshpejtojmë përparimin.Cikli i zbatimit është urgjent.Njësitë dhe departamentet përkatëse duhet të konsolidojnë përgjegjësitë e tyre kryesore, të qartësojnë ndarjen e përgjegjësive dhe pikat e rëndësishme kohore, të bashkëpunojnë plotësisht me ekipin e zbatimit për të kryer detyra të ndryshme dhe të përdorin mjetet e sistemit për të optimizuar burimet njerëzore dhe për të përmirësuar efikasitetin e menaxhimit operacional.Së treti, ne duhet të rinovojmë të menduarit dhe t'u kushtojmë vëmendje rezultateve praktike.Ekipi i zbatimit dhe njësia operative duhet të kombinojnë kushtet aktuale të biznesit, të kuptojnë karakteristikat e sistemit, të përdorin funksionet e sistemit në mënyrë fleksibël, të propozojnë një model menaxhimi më efikas, rigoroz dhe inovativ dhe të integrojnë thellësisht punën e linjës me informatizimin për të formuar një model demonstrues. integrim Aplikacione inovative.Së katërti, ne duhet të fokusohemi te trajnimi dhe të forcojmë aplikimin.Ekipi i projektit dhe njësitë përkatëse duhet t'i kushtojnë vëmendje metodave të trajnimit dhe cilësisë së trajnimit në zbatimin e projektit, të shfrytëzojnë mundësinë e trajnimit pranveror, të zgjerojnë kanalet e shpërndarjes së njohurive, të kryejnë shpjegimin e njohurive dhe trajnimin e aplikimit të funksionimit në mënyra dhe masa të shumta dhe të ndihmojnë operatorët përmirësoni nivelin e menaxhimit dixhital dhe krijoni një ekip shitjesh me cilësi të fortë, aftësi të lartë dhe stil pune të palodhur.

Është raportuar se sistemi i menaxhimit të marrëdhënieve me klientët CRM është i përqendruar te klienti, i bazuar në të gjithë procesin e ciklit jetësor të klientit, duke përdorur teknologji bashkëpunuese, koncepte dhe metoda informacioni për të ndihmuar kompanitë të fitojnë më mirë klientët, të mbajnë klientët, të rrisin vlerën e klientit dhe të përmirësojnë kënaqësinë e klientit dhe besnikërinë, duke përmirësuar në mënyrë gjithëpërfshirëse konkurrencën dhe përfitimin e ndërmarrjes.Zbatimi i këtij sistemi është një pjesë e rëndësishme e platformës së menaxhimit dixhital “1+N” të kompanisë, e cila lidh më tej operacionet e prodhimit dhe biznesit, si dhe promovon operacionet e biznesit të kompanisë drejt menaxhimit të rafinuar dhe dixhital.

Morën pjesë gjithsej 40 persona nga departamenti i menaxhimit të teknologjisë së kompanisë, departamenti i menaxhimit të operacioneve, qendra tregtare smart, kompania e leasing-ut, dega e sigurisë dhe degët e ndryshme të shitjeve.

FUND


Koha e postimit: Jan-06-2022